Nacrt statuta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Grad Mostar

Osnovna škola Marina Držića Buna

Školski odbor      

Ur. broj: 13-04-268/21

Mostar, 28.4.2021.godine.

Na temelju članka 1. stavak 3. i 4. Okvirnog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 18/03), članka 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16), čl. 134. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Marina Držića Buna, na sjednici održanoj dana 28.4.2021. godine, donosi

                                                                                                                      PRIJEDLOG

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Marina Držića Buna

Read more: Nacrt statuta

Natječaj za upražnjena radna mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Grad Mostar

Osnovna škola Marina Držića Buna

Na temelju članka 85. i 85a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. I 7/16) članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br. 8/18.), suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e, broj:05-02-30-136/21 od 28.1.2021.godine, te Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja ur. broj: 13-04-51/21 od 26.1.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole Marina Držića Buna raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J

za upražnjena radna mjesta

Read more: Natječaj za upražnjena radna mjesta

Slobodna radna mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Grad Mostar

Osnovna škola Marina Držića Buna

Na temelju članka 85. i 85a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. I 7/16) članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br. 8/18.), suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e, broj:05-02-30-1477/20 od 19.8.2020.godine, te Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja ur. broj: 13-04-531/20 od 25.9.2020. godine, Školski odbor Osnovne škole Marina Držića Buna raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

za slobodna radna mjesta

Read more: Slobodna radna mjesta