Natječaj za slobodna radna mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Grad Mostar

Osnovna škola Marina Držića Buna

Na temelju članka 85. i 85a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. i 1/14, 7/16), članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-a, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-02-36-2415/18 od 10.12.2018. godine, te Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja ur. broj: 13-04-11/19 od 03.01.2019.godine, Školski odbor Osnovne škole Marina Držića Buna raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

za slobodna radna mjesta

  1. a)na određeno vrijeme do 15.07.2019. godine

   - učitelj biologije                                       1 izvršitelj (10 sati tjedno)

   - učitelj katoličkog vjeronauka                     1 izvršitelj (10 sati tjedno)

   - učitelj katoličkog vjeronauka                     1 izvršitelj (6 sati tjedno)

   - učitelj informatike                                    1 izvršitelj (3 sata tjedno)

   - učitelj glazbene kulture                             1 izvršitelj (9 sati tjedno)

   - učitelj likovne kulture                               1 izvršitelj (9 sati tjedno)

  1. b)na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s funkcije, a najdalje do 15.07.2019. godine

-          učitelj engleskog jezika                             1 izvršitelj (puna norma)

  1. c)na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog bolovanja, a najdalje do 15.07.2019. godine

     - tajnik škole                                         1 izvršitelj

  1. d)na neodređeno vrijeme

      - učitelj kemije                                    1 izvršitelj (8 sati tjedno)

     - učitelj tjelesne i zdravstvene kulture       1 izvršitelj (18 sati tjedno)

Uvjeti natječaja:

Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu F BiH („Službene novine F BiH“ br. 26/16.) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16) i aktima škole.

Svi kandidati pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati:

  • za radna mjesta pod točkom a.), b), c) i d) - viša ili visoka stručna sprema
  • za radna mjesta pod točkom a.) stavak 2. i 3. - viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera, kanonsko poslanje za poučavanje katoličkog vjeronauka

Kandidati su pod obveznom i dodatnom dokumentacijom dužni dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. Pod obveznom dokumentacijom podrazumijeva se: prijava za natječaj, kratak životopis, dokaz o završenoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu.
  2. Kandidati, pored navedenih obveznih dokumenata, trebaju dostaviti i dodatne dokumente utvrđene Pravilnikom o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u Osnovnoj školi Marina Držića Buna: dokaz o radnom stažu - mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda/uvjerenje o volontiranju kandidata u struci, uvjerenje/potvrda nadležne Službe za zapošljavanje o dužini čekanja na posao od dana stjecanja tražene stručne spreme, uvjerenje/potvrda o položenom stručnom ispitu-ukoliko isto posjeduju.

Sva dokumentacija ne smije biti starija od 6(šest) mjeseci, osim dokumentacije koju izdaje matični ured.

Primljeni kandidati su dužni dostaviti liječničko uvjerenje , kopiju CIPS-ove osobne iskaznice i Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prije zaključivanja ugovora o radu.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju. Kandidati su u prijavi za natječaj dužni dostaviti kontakt telefon i e-mail adresu, kako bi naknadno mogli biti pozvani na intervju.

Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola Marina Držića Buna, Buna bb, 88 202 Buna s naznakom "za natječaj".

Predsjednica Školskog odbora

                                   Mirjana Milićević