Preventivne mjere za škole

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON / ŽUPANIJA

Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije

M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477  

Mostar; 19.08.2020. god.                                                      

                                                                       

Preventivne epidemiološke mjere za škole

HNK/Ž bilježi porst COVID-19 oboljelih u zadnjih 15 dana.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u našem kantonu ZZJZ HNK/Ž daje prijedlog preventivnih mjera za rad školskih ustanova. Važno je uzeti u obzir da se u jesenjim i zimskim mjesema očekuje porast broja COVID oboljelih uz pojavu drugih kapljičnih infekcija, tako da će se mjere mijenjati u skladu sa razvojem epidemiološke situacije.

Provođenje i poštivanje opštih mjera za sprječavanje širenja COVID infekcije u svim školama podrazumijeva:

Potrebno je organizitovati rad u školama na način kojim će se osigurati fizički razmak koliko je moguće. Neophodno je:

Na početku školske godine je potrebno sprovesti edukaciju uposlenika i učenika škole o načinu i značaju kontinuiranog provođenja preventivnih mjera.

Uposlenici škola koji rade na čišćenju i održavanju školskog objekta treba da se educiraju o dezinficijensima koji se koriste, njihovoj pripremi i korištenju. Za ovu edukaciju škole treba da se obrate higijesko-epidemiološkim službama pripadajućih Domova zdravlja

Učenici jednog razreda treba da pohađaju nastavu samo u jednoj učionici (razredna a ne kabinetska nastava). Potrebno je:

Gore navedene preventivne epidemiološke mjere za početak nastave u školama su u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Krizni štab Ministarstva zdravstva HNK/Ž će kontinuirano pratiti dalji razvoj epidemiološke situacije I u skladu s tim davati nove prijedloge mjera i modela za odvijanje nastave.