Krizni plan-OŠ Marina Držića Buna

 

U skladu sa Zapovijedi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporuke za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021 Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNŽ i Kriznog stožera Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNŽ broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine te članova 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (“Službe novine HNŽ”, br.5/00,4/04,5/04,1/14 i 7/16), te aktima Škole donosi se:

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog corona virusa (COVID-19)

UVOD

Za vrijeme boravka učenika u školi dijete se mora osjećati sigurno i zdravstveno zaštićeno. Odgovornost za djetetovu sigurnost i zaštitu zdravlja, kao i rizik sekundarnog prenosa virusa iz škole u domaćinstva i obratno dijele svi zaposlenici Škole i roditelji učenika. Provođenjem Kriznog plana poduzimaju se mjere zaštite učenika i zaposlenika, i preciziraju se uloge svih zaposlenika škole u osiguravanju sigurnog i zdravog okruženja u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

KRIZNI TIM

 1. Ravnateljica imenuje školski operativni tim za dalje poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi
  sa sprečavanjem širenja zaraze u radnim prostorijama Škole, te donosi uputstva i instrukcije.
 2. Krizni tim Kriznog plana čine: predstavnici roditelja, nastavnika, nenastavnog osoblja i lokalne zajednice.
 3. Tim je formiran u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom,
  da kontinuirano prati epidemiološku situaciju i organizira rad u Školi shodno
  odlukama relevantnih tijela, ministarstava i institucija.

CILJEVI KRIZNOG PLANA

 

 1. Koordinacija na razini škole - adekvatna edukacija za zaposlenike,
 2. Procedure nadzora učenika, roditelja i zaposlenika,
 3. Jasno definiratii točke ulaska u instituciju, vremenski planirati termine ulaska učenika u školu,
 4. Timovi za brze odgovore (krizni timovi na dnevnoj bazi),
 5. Mjere prevencije i kontrole i komunikacija sa zdravstvenim institucijama (obvezno korištenje rukavica i maski),
 6. Procedure čišćenja i dezinfekcije, ispravno, konzistentno, temeljito čišćenje okolnih površina sa vodom i deterdžentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije na razini škole (dezinfekcija prostora, pranje ruku, te dezinfekcija obuće na ulazima u školu),
 7. Sigurnosni postupci – protokol,
 8. Komunikacija o riziku, provoditi brzu i redovnu internu komunikaciju,
 9. Svakodnevno praćenje i evidencija stanja u školi kroz internu dokumentaciju/evidentne liste svakodnevna kontrola istog.

Protokoli postupanja u kriznim situacijama

Protokolima postupanja definirane su:

-          mjere sigurnosti i zdravlja u ustanovi,

-          obvezni postupci zaposlenika ustanove u kriznim situacijama,

-          interna dokumentacija i evidentne liste (pripadajuće izjave koje treba popuniti i čuvati u
arhivi uz svaki protokol i datum postupanja po istom).

 

PREDMET I PRIMJENA

Krizni plan pripravnosti izrađuje se zbog pojave bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) (u daljem tekstu: Plan). Planom se utvrđuju:

-          mjere u Školi, koje se poduzimaju u kontekstu borbe protiv zarazne bolesti shodno upustvima koja donose nadležni krizni stožeri, ministarstvo zdravstva, drugi organi vlasti i Škola,

-          preporuke zaposlenim, učenicima i roditeljima kako da reagiraju i što da poduzimaju u slučaju da neko od učenika ili osoblja bude zaražen korona virusom ili se sumnja da je obolio,

-          imenovanja timova za poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa prevencijom širenja zaraze u radnim prostorijama Škole.

OPĆE MJERE UTVRĐENE PLANOM

-          Mjere za prevenciju i kontrolu infekcije su ključne kako bi se osigurala zaštita učenika, zaposlenika i roditelja i porast broja slučajeva u Školi,

-          Provođenje higijene i dezinfekcije ruku, obuće će se vršiti od strane tehničkog i dežurnog osoblja na ulazu u školu,

-          Podaci o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i broju infekcija u Školi, kako bi se osigurala prevencija za zaposlenike, učenike, roditelje i druge posjetioce.

ZAPOSLENICI, UČENICI I RODITELJI ŠKOLE I MJERENJE TEMPERATURE

Rad u Školi se organizira na slijedeći način kojim će se osigurati fizički razmak:

                    

-          da se pri ulasku i izlasku iz Škole održava međusobni razmak (najmanje 1,5m),

-          pri ulasku u Školu učenicima i zaposlenicima se mjeri temperatura poslije čega se upućuju na ulazak na način da se dezinfikuje obuća u posebnoj posudi sa dezifinsijensom,

-          na ulazima su postavljeni dozeri za dezinfekciju ruka,

-          da bi se smanjio kontakt između učenika različitih razreda početak/završetak nastave i dolazak/izlazak iz škole organizovati tako da učenici ne dolaze/izlaze istovremeno i da u školu dolaze/napuštaju razredi po unaprijed utvrđenom rasporedu,

-          prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda roditelji ne treba da se zadržavaju u školskom dvorištu. Oni dovode ili odvode učenike do ulaza uz obavezno održavanje fizičke distance i ne ulaze u Školu.

HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU, HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RADNOG PROSTORA

-          Na početku školske godine je potrebno sprovesti edukaciju uposlenika i učenika škole o načinu i značaju kontinuiranog provođenja preventivnih mjera,

-          Redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom, sušenje papirnim ubrusima i odlaganje u kante za otpad sa poklopcem,

-          Na ulazu u školu i nekoliko dostupnih mjesta u školi postavljenje dozatora sa dezinficijensom za ruke i uputom za korištenje,

-          Čišćenje i dezinfekcija radnih površina, kvaka na vratima i prozorima, slavina u toaletima prekidača za struju i sl. koje koristi veći broj osoba najmanje dva puta dnevno,

-          Edukacija uposlenika škole koji rade na čišćenju i održavanju školskog objekta o dezinficijensima koji se koriste, njihovoj pripremi i korištenju.

UČENICI IZ RIZIČNIH SKUPINA

-          za djecu koja imaju neka od kroničnih oboljenja neophodno je da roditelji prije početka školske godine donesu mišljenje nadležnog liječnika o procjeni zdravstvenog stanja djeteta i mogućnosti pohađanja nastave,

-          u slučaju da nadležni liječnik ne preporučuje pohađanje nastave za dijete u Školi neophodno je obezbijediti nastavu na daljinu,

-          učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu obavezni pohađati redovnu nastavu u Školi, te će se i za njih obezbijediti nastava na daljinu, uz izjavu o navedenom.

ORGANIZACIJA RADA I PROSTORA

Učenici jednog razreda će pohađati nastavu u jednoj učionici (razredna, a ne kabinetska nastava).

Škola će osigurati:

-          da u jednoj klupi sjedi jedan učenik,

-          da školske klupe budu razmaknute najmanje 1,5 metar,

-          da fizički kontakti između odjeljenja budu smanjeni na minimum,

-          da se prostorije obvezno provjetravaju više puta dnevno (dva puta, pola sata prije dolaska i pola sata nakon odlaska učenika) ili ako vremenske prilike dozvoljavaju, ostaviti otvoren prozor,

-          prolaz kroz zajedničke prostorije će biti organiziran tako da učenici različitih razreda prolaze naizmjenično po utvrđenom rasporedu,

-          školsko dvorište, holovi i hodnici će biti označeni zbog držanja predviđenog rastojanja (trakama, bojom).

Škola će:

-          upozoriti zaposlenike da izbjegavaju korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih sredstava,

-          obavijestiti roditelje i učenike da sa sobom donose svoju užinu i da je ne dijele sa drugim učenicima,

-          upozoriti učenike da se pri korištenju toaleta vodi računa o poštovanju fizičke distance i obveznom pranju ruka nakon korištenja toaleta,

-          upozoriti zaposlenike da poštuju fizičku distancu i da se što kraće zadržavaju u zajedničkim prostorijama,

-          upozoriti sve zaposlenike Škole da su obvezni pravilno nositi maske/vizire koje prekrivaju usta i nos,

-          ukoliko se nose jednokratne maske potrebno je nakon uporabe da se iste odlože u obilježene kante sa poklopcem, koje su izvan doticaja sa učenicima,

-          zadužiti dežurne nastavnike da vode računa o pridržavanju navedenih mjera na ulazu u Školu, u hodnicima i zajedničkim prostorijama, a svi učitelji i nastavnici da vode računa o pridržavanju i provođenju mjera u učionicama,

-          obavijestiti sve zaposlenike i učenike da su obvezni da mjere tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u školu. U slučaju povećane tjelesne temparature, zaposlenik ne dolazi u Školu i javlja se telefonom ravnateljici i liječniku obiteljske medicine. Roditelj učenika koji ima povišenu temperaturu o tome obavještava razrednika i liječnika obiteljske medicine, a učenik ostaje kod kuće i slijedi uputstva liječnika,

-          u odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika,

-          Predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj izvodi se samo na otvorenom prostoru.

ULAZAK U ZGRADU I SASTANCI

-          školske sastanke koje nije moguće obaviti u skladu sa epidemiološkim mjerama obavit će se video vezom, telefonom,

-          svaki dolazak u školu od strane lica koja nisu zaposlenici ili učenici se mora ranije najaviti i od strane Škole odobriti,

-          neposredni rad i sastanci sa nezaposlenim licima i strankama reduciraju se na minimum, a prilikom održavanja moraju se poštovati sve higijensko epidemiološke mjere (posebno nošenje maski i fizička distanca),

-          sastanci će se organizirati u prostorijama koje omogućavaju održavanje potrebne distance (školski hol),

-          svi individualni i roditeljski sastanci će se održavati putem telefona i video poziva, osim u izvanrednim okolnostima,

-          pošta se odlaže u poštansko sanduče smješteno na glavnom ulazu, a u slučaju preporučenih pošiljki na poziv poštara preuzima ih zadužena osoba,

-          dostava kancelarijskog materijala, obroka, sredstava za čišćenje, tiska i ostalog se preuzima na glavnom ulazu u Školu,

-          školska ambulanta vrši prijem pacijenata prema utvrđenom planu i protoklu,poštujući sve mjere prevencije i zaštite.

Dezinfekcija i higijena školskog prostora

-          U skladu sa preporukama nadležnih dezinfekcija i higijena školskog prostora će se održavati prema Planu higijenskog održavanja prostora, čišćenja, dezinfekcije radnih površina i provjetravanja prostora kojeg Škola posjeduje,

-          U prilogu Plana se nalaze obrasci evidentnih lista sa terminina, nazivom prostora, imenom i prezimenom osobe koja je realizoiralaa svakodnevnu dezinfekciju, čišćenje, provjetravanje školskog prostora,

-          Osobe zadužene za čišćenje i održavanje školskih površina svakodnevno popunjavaju evidentne liste, u skladu sa navedenim Planom čišćenja.

Praćenje kontakata

-          Zaposlenici Škole obvezni su da vode računa o osobama sa kojima su u zadnjih 48 sati bili na manjoj fizičkoj udaljenosti od 1,5 m i vremenski duže od 15 minuta (bliski kontakt),

-          U slučaju da je učenik testiran na koronavirus ili poslan u samoizolaciju od strane nadležnih službi, roditelji su obavezni telefonski obavjestiti Školu.

izolacija učenika i nastavnika

-          Svi zaposlenici Škole su obvezni ostati kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom (povišena temperatura, iznad 36,9) te o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i Školu. Dužnost svih zaposlenih je postupiti na isti način i ako su

bili u kontaktu sa osobom oboljelom od koronavirusa ili su se vratili iz područja u kojima je registriranaa pojava koronavirusa,

-          Zaposlenik koji u toku radnog vremena osjeti neke od simptoma ravnateljica odmah udaljuje sa nastave i prijavljuje slučaj nadležnim. U slučaju određivanja izolacije od strane liječnika, zaposlenik sa blažim simptomima obavlja nastavu na daljinu, a ako su teži slučajevi ide na bolovanje, a za odvijanje nastave osigurat će se adekvatna zamjena.

-          Učenika koji tijekom nastave osjeti neki od simptoma nastavnik šalje u sobu za izolaciju i obavještava roditelje koji su dužni preuzeti učenika. Do dolaska roditelja ili druge ovlaštene osobe učenik boravi u sobi za izolaciju pod nadzorom odrasle osobe do dolaska roditelja. Prilikom boravka u sobi poštuju se epidemiološke mjere udaljenosti i zaštitnih maski. Po napuštanju izolacijske sobe, osoblje zaduženo za higijenu dezinficira sobu.

NASTAVA NA DALJINU

Ovisno od epidemiološke siuacije nastava na daljinu će se koristiti u slučajevima:

-          Upućivanje grupe učenika jednog odjeljenja na nastavu na daljinu,

-          Izolacije ili oboljenja učenika ili nastavnika,

-          Nepohađanja redovne nastave učenika ,

-          Za projektne aktivnosti, takmičenja, sudjelovanja na konkursima, te korištenje e-book u cilju prevencije zaraze korištenjem knjiga iz biblioteke.

Prijenos dokumentacije i čuvanje predmeta i dokumentacije

-          Zaposlenici Škole su u obvezi da budu pripravni i da imaju: pismene pripreme, mjesečne i godišnje planove, sa pripadajućom dokumentacijom za koju su zaduženi kako bi bila na raspolaganju, te da uredno vode evidenciju o predmetima i dokumentaciji i istu uredno pohranjuju i proslijeđuju na školski e-mail u skladu sa utvrđenim terminima. Škola će arhivirati sve u vidu e-dokumentacije.

-          Razredne knjige će biti dostupne samo u zbornici, a nastavnici će upisivati potrebne podatke također u zbornici, bez izmještanja i nošenja istih u učionice.

ŠKOLSKI RAČUNARI

-          Zadužuje se osoba da provjerava ispravnost računara i laptop uređaja, u cilju osposobljavanja istih za rad sa učenicima koji nastavu pohađaju na daljinu. Postojeća Platforma ostaje aktivna i upotrebljiva u obrazovno odgojnom radu.

-          Sve moguće aktivnosti nastave na daljinu će se realizovati iz školskog IT kabineta.

-          U skladu sa mogućnostima Škola ustupa računar nastavniku ili učeniku koji isti neposjeduje.

PREPORUKE ZAPOSLENIM I UČENICIMA

Preporučuje se, svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu sa uputstvima, zapovijedima te drugim aktima ovlaštenih institucija i tijela, te redovno dvosmjerno informiranje, škola, nadležnog ministarstva i zdravstvenih ustanova, kriznih stožera.

ODGOVORNOST ZA POSTUPANJE PO PLANU

 1. Za postupanje po ovom planu i za njegovu implementaciju odgovorni su svi zaposleni,
  u koordinaciji sa školskim Kriznim timom.
 2. Ovaj plan primjenjuje se od dana njegovog donošenja, a mijenjat će se i dopunjavati shodno preporukama i zapovijedima nadležnih organa.

NEPRIDRŽAVANJE MJERA UTVRĐENIH PLANOM

 

Nepridržavanje mjera utvrđenih ovim planom od strane zaposlenika, učenika i roditelja Škole predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05).

Krizni plan pripravnosti donesen je 17.8.2020.godine13-01-393/20, razmatran i usvojen na sjednici Učiteljskog vijeća 18.8..2020.godine, a urađen je u suradnji sa predstavnicima roditelja i učenika Škole, te dopunjen skladu sa Zapovijedi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine

Školski odbor škole je upoznat sa Kriznim planom pripravnosti, te stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 13-01-427/20

Buna, 31.8.2020.godine

Dostaviti:

Ravnatelju

Tajniku škole

Kriznom timu OŠ Marina Držića Buna

Oglasnoj ploči Škole

a/a

                                                                                                          Ravnateljica

     ________________________

                                                                                               /Inge Bevanda,mag.spec.dplc/